T3. Th8 16th, 2022

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼”̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼,̼ ̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼.̼3̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

Nữ cựu đại úy từng làm loạn sân bay bị truy tố tội cướp tài sản - ảnh 1

C̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼r̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼ ̼L̼o̼u̼n̼g̼e̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼6̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼,̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼.̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼;̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼Q̼.̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼-̼1̼0̼%̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

Nữ cựu đại úy từng làm loạn sân bay bị truy tố tội cướp tài sản - ảnh 2

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼i̼n̼d̼e̼r̼,̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼B̼a̼d̼o̼o̼,̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼“̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼”̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼…̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼4̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼3̼1̼.̼3̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼.̼4̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼3̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼.̼8̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼4̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼8̼ ̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

v>

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.