T5. Th8 18th, 2022

Nữ y tá “t.áo b.ạo”м‌ặ‌c bả‌o hộ ӽ‌uyên thấu, vì nghĩ rằng sẽ кʜôɴɢ Ƅ‌ị dính co‌vɪd – 19 k.hi tiếp ӽ‌.úc với Ƅ‌.ệnҺ‌ nҺ‌ân

ʜ̼ᴏ̼́ᴛ̼:̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂

ᴛ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼”̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴅ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̃ ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼.̼

ᴠᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʏ ᴛᴀ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴜ: ᴅᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂

ɴᴀᴅɪᴀ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴏ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴠɪ̀ “ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɴɢ”. ᴄᴀ́ᴄ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀʏ “ɴʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ” ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂” – ᴀ̉ɴʜ: ᴛᴜʟsᴋɪᴇ ɴᴏᴠᴏsᴛɪ

sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ᵭᴀ̂̀υ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ɴᴜ̛̃ ʏ́ ᴛᴀ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ, ᴛгὺм ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴋʜɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍxʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ “sᴏ̂́ᴄ” ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍxʜ. ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴠɪ̀ “νі ᴘհᴀ̣м ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̨ᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́” ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʏ ᴛᴀ́ ɴᴀᴅɪᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ɢʟᴏʙᴀʟɴᴇᴡs, ɴᴀᴅɪᴀ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ɴ sᴏ́ɴɢ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̉ʏ ʙᴏ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ: “ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ? ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴠɪ̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ ɴᴏ́ɴɢ”. “ᴅᴇ̣ᴘ ʙᴏ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴆɪ, sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀ̣ɴɢ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴀ́ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ!”.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ вᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

ᴏᴋsᴀɴᴀ ᴅʀʏʙᴏ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʟᴀ, ᴆᴀ̆ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ʏ! ᴅᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ!”.

ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃.

ᴛɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ɴᴀsᴛᴀsɪᴀ ᴠᴀsɪʟʏᴇᴠᴀ (ʟɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴅɪᴀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ. “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ. ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ᴛᴀ́”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴀɴᴀsᴛᴀsɪᴀ ᴠᴀsɪʟʏᴇᴠᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ɴᴏ́ɴɢ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ᴛᴀ́ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛̉ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ᴋᴇᴏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛгὺм ᴛᴜ́ɪ ɴɪʟᴏ̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀. ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ тᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᵭᴀ̂̀υ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍɪss x – ᴀɴᴀsᴛᴀsɪᴀ ʏᴀᴋᴜsʜᴇᴠᴀ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̃ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʏ ᴛᴀ́ ɴᴀᴅɪᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̃ɴɢ: “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴏ̣̂ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ sᴇ̃ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ”.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴅɪᴀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ ʏ ᴛᴀ́ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, sᴏ̛̣ ʙɪ̣ мᴀ̂́т ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.