CN. Th8 14th, 2022

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼5̼7̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼H̼ố̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

3 học sinh tiểu học rủ nhau nhảy lầu tự tử ngay tại trường, hiện trường vụ việc gây ám ảnh Ảnh 1

3̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

3 học sinh tiểu học rủ nhau nhảy lầu tự tử ngay tại trường, hiện trường vụ việc gây ám ảnh Ảnh 2

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼“̼T̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼v̼o̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.