T6. Th8 19th, 2022

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼C̼h̼ì̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼c̼ấ̼n̼,̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼h̼a̼m̼ ̼h̼ố̼”̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼.̼
Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼s̼á̼u̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼“̼v̼e̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼g̼i̼ã̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼ố̼t̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼“̼c̼ã̼i̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼

đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

T̼o̼à̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼i̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
H̼ế̼t̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼“̼…̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼…̼”̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼ò̼a̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼;̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼. V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼

t̼r̼a̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼;̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼.̼ T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼3̼/̼2̼0̼1̼2̼/̼H̼S̼S̼T̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼
h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼. ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼:̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼x̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼ B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼“̼h̼a̼m̼ ̼h̼ố̼”̼,̼ ̼

c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ứ̼,̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼
t̼h̼â̼n̼.̼
̼(̼B̼P̼L̼)̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼h̼c̼o̼.̼n̼e̼t̼/̼b̼i̼-̼h̼a̼i̼-̼k̼e̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼d̼o̼-̼l̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼n̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼p̼2̼7̼9̼6̼9̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.