T5. Th8 18th, 2022

𝘉͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘥͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘨͟𝘢̂̀͟͟͟𝘮͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘮͟𝘰̣̂͟͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘪̣͟͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘢̉͟͟ ͟𝘵͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟.͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘢̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟3͟ ͟𝘭͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘤͟𝘩͟.͟𝘦̂́͟͟͟.͟𝘵͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘢̉͟͟.͟𝘮͟ ͟𝘮͟𝘰̣̂͟͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘰̂͟͟ ͟𝘨͟.͟𝘢́͟͟.͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘦̉͟͟ ͟𝘳͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘰̉͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̣͟͟𝘺͟.͟

͟𝘛͟𝘩͟𝘦͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘢̣͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘝͟𝘒͟𝘚͟,͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰͟𝘢̉͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟2͟2͟𝘩͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘢̀͟͟𝘺͟ ͟30/͟3͟,͟ ͟Đ͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘏͟𝘶̛̃͟͟͟𝘶͟ ͟𝘈͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟(͟2͟5͟ ͟𝘵͟𝘶͟𝘰̂̉͟͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̣͟͟ ͟𝘉͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘶͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟)͟ ͟đ͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̉͟͟͟𝘯͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟𝘭͟𝘶̛͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘓͟𝘶̃͟͟𝘺͟ ͟𝘉͟𝘢́͟͟𝘯͟ ͟𝘉͟𝘪́͟͟𝘤͟𝘩͟ ͟(͟𝘘͟.͟ ͟𝘛͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟𝘗͟𝘩͟𝘶́͟͟)͟.͟ ͟𝘒͟𝘩͟𝘪͟ ͟đ͟𝘦̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̀͟͟ ͟𝘴͟𝘰̂́͟͟͟ ͟5͟9͟5͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘪̀͟͟ ͟𝘷͟.͟𝘢͟ ͟𝘲͟.͟𝘶͟.͟𝘦̣͟͟.͟𝘵͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘕͟𝘨͟𝘶͟𝘺͟𝘦̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘪̣͟͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟(͟1͟7͟ ͟𝘵͟𝘶͟𝘰̂̉͟͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̣͟͟ ͟𝘘͟.͟𝘛͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟𝘗͟𝘩͟𝘶́͟͟)͟ ͟𝘯͟𝘨͟.͟𝘢̃͟͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟𝘰͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̣͟͟𝘤͟ ͟𝘣͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘴͟𝘢͟𝘶͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟.͟ ͟𝘓͟𝘶́͟͟𝘤͟ ͟đ͟𝘰́͟͟,͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘰̀͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘪̉͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘵͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘬͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟.͟𝘶͟.͟

͟𝘛͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘨͟𝘰̣͟͟𝘪͟:͟ ͟“͟𝘊͟𝘩͟𝘶́͟͟ ͟𝘰̛͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟.͟𝘶͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘰̛́͟͟͟𝘪͟!͟”͟,͟ ͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘓͟𝘦̂͟͟ ͟𝘗͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘺͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘢̀͟͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘦̂́͟͟͟ ͟𝘥͟𝘶̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟.͟ ͟𝘋͟𝘰͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘶̀͟͟𝘪͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘪̣͟͟ ͟𝘣͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟đ͟.͟𝘦̀͟͟ ͟𝘭͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘦́͟͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘰̂͟͟ ͟𝘨͟.͟𝘢́͟͟.͟𝘪͟ ͟𝘳͟𝘢͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟,͟ ͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̣͟͟𝘺͟ ͟𝘭͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪́͟͟𝘢͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟,͟ ͟𝘥͟𝘶̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘮͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘤͟𝘩͟.͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘺͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘶̀͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟.͟𝘶͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟.͟𝘩͟.͟𝘢̂͟͟𝘯͟.͟

͟𝘛͟𝘩͟𝘦̂́͟͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘶̣͟͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̆̉͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪̣͟͟𝘶͟ ͟𝘭͟.͟𝘶̀͟͟.͟𝘪͟ ͟𝘩͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘹͟𝘶͟𝘰̂́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘹͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘵͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘩͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘮͟𝘢̀͟͟ ͟𝘤͟𝘰̀͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̣͟͟𝘺͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘦̂͟͟𝘮͟ ͟2͟𝘮͟ ͟𝘷͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪́͟͟𝘢͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟.͟ ͟𝘒͟𝘩͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟đ͟.͟𝘢̂͟͟.͟𝘮͟ ͟𝘯͟.͟𝘨͟𝘢̃͟͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟𝘰̛́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪̣͟͟𝘶͟ ͟𝘥͟𝘶̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟.͟

͟𝘓͟𝘶́͟͟𝘤͟ ͟𝘯͟𝘢̀͟͟𝘺͟,͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪̀͟͟𝘯͟ ͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘶͟ ͟𝘩͟𝘢̣̂͟͟͟𝘶͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘶̀͟͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟3͟𝘮͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟2͟.͟ ͟𝘕͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟.͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘭͟.͟𝘢͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̉͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟đ͟.͟𝘢̣͟͟𝘱͟ ͟𝘴͟𝘰̂́͟͟͟,͟ ͟đ͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘵͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘭͟𝘢́͟͟𝘪͟ ͟𝘴͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘢́͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢́͟͟.͟𝘤͟𝘩͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟𝘺͟ ͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘳͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̣͟͟𝘺͟ ͟𝘷͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪́͟͟𝘢͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟.͟ ͟𝘉͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘶̛́͟͟͟ ͟3͟.͟

͟𝘔͟𝘢̣̆͟͟͟𝘤͟ ͟𝘥͟𝘶̀͟͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘳͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘵͟ ͟đ͟.͟𝘶͟𝘰̂̉͟͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘢̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘰͟𝘢͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘰̂́͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘰́͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̉͟͟𝘪͟ ͟𝘩͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟.͟ ͟𝘈͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟đ͟.͟𝘶͟𝘰̂̉͟͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘦͟𝘰͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰͟𝘢̉͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟4͟0͟0͟𝘮͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘪̀͟͟ ͟đ͟.͟𝘢̂̉͟͟͟𝘺͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘮͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟𝘰͟ ͟𝘯͟𝘨͟.͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟“͟đ͟.͟𝘪͟.͟𝘦̂͟͟𝘯͟”͟.͟ ͟𝘚͟𝘢͟𝘶͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪͟ ͟𝘬͟𝘦́͟͟.͟𝘰͟ ͟𝘭͟𝘦̂͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘢̉͟͟ ͟đ͟𝘰͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘥͟𝘢̀͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘪̀͟͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟𝘯͟𝘢̀͟͟𝘺͟ ͟𝘮͟𝘰̛́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟.͟𝘩͟𝘪̣͟͟𝘶͟ ͟𝘥͟𝘶̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟.͟ ͟𝘊͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘢͟𝘯͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘗͟𝘩͟𝘶́͟͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘢̣͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘮͟𝘢̣̆͟͟͟𝘵͟ ͟𝘭͟𝘢̣̂͟͟͟𝘱͟ ͟𝘣͟.͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘣͟.͟𝘢̉͟͟𝘯͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘣͟.͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘨͟.͟𝘪͟𝘶̛̃͟͟͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟.͟

͟𝘝͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘕͟𝘨͟𝘶͟𝘺͟𝘦̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘪̣͟͟ ͟𝘏͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟,͟ ͟𝘥͟𝘶̀͟͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟ ͟𝘮͟𝘰̣͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘢͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟𝘤͟.͟𝘢̂́͟͟͟.͟𝘱͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟.͟𝘶͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘥͟𝘰͟ ͟𝘷͟.͟𝘦̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘶̛͟͟.͟𝘰̛͟͟.͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢́͟͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘶̛̉͟͟͟ ͟𝘷͟.͟𝘰͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟.͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘷͟.͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟.͟

͟𝘛͟𝘈͟𝘕͟𝘋͟ ͟𝘛͟𝘗͟𝘏͟𝘊͟𝘔͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘮͟𝘰̛̉͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̀͟͟𝘢͟ ͟𝘴͟.͟𝘰̛͟͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘢̂̉͟͟͟𝘮͟ ͟𝘹͟.͟𝘦́͟͟𝘵͟ ͟𝘹͟.͟𝘶̛̉͟͟͟ ͟𝘷͟.͟𝘶̣͟͟ ͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟.͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘰̉͟͟ ͟𝘳͟𝘢͟ ͟𝘩͟.͟𝘰̂́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘰̣͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘮͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘮͟𝘶͟𝘰̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘭͟𝘢̆͟͟𝘯͟ ͟𝘥͟𝘢̀͟͟𝘪͟.͟ ͟𝘛͟𝘢̀͟͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘦̂́͟͟͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘤͟𝘰͟𝘯͟𝘵͟𝘢͟𝘪͟𝘯͟𝘦͟𝘳͟ ͟“͟đ͟.͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟”͟ ͟𝘤͟𝘶́͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘶̛̀͟͟͟𝘢͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘷͟.͟𝘪͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘮͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟.͟

͟𝘙͟.͟𝘶͟𝘯͟ ͟𝘳͟.͟𝘢̂̉͟͟͟𝘺͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘮͟𝘰́͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛̣͟͟͟𝘢͟,͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘰̣͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘮͟.͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘮͟𝘶͟𝘰̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟𝘢̆̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘢̆͟͟𝘯͟ ͟𝘥͟𝘢̀͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘨͟𝘰̀͟͟ ͟𝘮͟𝘢́͟͟ ͟𝘩͟𝘰́͟͟𝘱͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟Đ͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘏͟𝘶̛̃͟͟͟𝘶͟ ͟𝘈͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟.͟ ͟“͟𝘛͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘮͟𝘰̣͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟.͟𝘢̣̂͟͟͟𝘱͟ ͟𝘵͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟𝘰͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘬͟.͟𝘦̂͟͟𝘶͟ ͟𝘭͟.͟𝘢͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟.͟𝘢̆́͟͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘮͟𝘢̣̆͟͟͟𝘵͟,͟ ͟𝘵͟𝘶̛͟͟𝘰̛̉͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̀͟͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟.͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘦̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘩͟.͟𝘶͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘴͟.͟𝘰̛̣͟͟͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢́͟͟ ͟𝘮͟𝘰̛́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘦̂́͟͟͟”͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘪́͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪́͟͟ ͟𝘣͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟𝘪͟𝘯͟𝘩͟.͟

͟𝘛͟𝘶͟𝘺͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘭͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘢͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘢̀͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟ ͟𝘏͟Đ͟𝘟͟𝘟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘱͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘣͟𝘰̛̉͟͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘴͟𝘢͟𝘶͟ ͟đ͟𝘰́͟͟,͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘶́͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟.͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟:͟ ͟“͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘦͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘰́͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟.͟𝘶̀͟͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘹͟.͟𝘶͟𝘰̂́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟𝘶͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟”͟.͟

͟𝘒͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘢̂́͟͟͟𝘶͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟ ͟𝘴͟𝘶̛̣͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟.͟𝘰̣̂͟͟͟,͟ ͟𝘷͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶̉͟͟ ͟𝘵͟𝘰̣͟͟𝘢͟ ͟𝘨͟.͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘨͟.͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟:͟ ͟“͟𝘉͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘴͟𝘶͟𝘺͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘪̃͟͟ ͟𝘨͟𝘪̀͟͟ ͟𝘮͟𝘢̀͟͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟đ͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟ ͟𝘷͟𝘢̣̂͟͟͟𝘺͟?͟ ͟𝘕͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘢͟ ͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘥͟𝘢̂̃͟͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘢́͟͟𝘤͟𝘩͟ ͟𝘹͟𝘶̛̉͟͟͟ ͟𝘭͟𝘺́͟͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘶̛́͟͟͟𝘶͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘰̂́͟͟͟ ͟𝘵͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘤͟,͟ ͟𝘨͟𝘢̂͟͟𝘺͟ ͟𝘳͟𝘢͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟.͟𝘦̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟.͟𝘢̂͟͟𝘯͟.͟ ͟𝘓͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟.͟𝘢̂͟͟𝘮͟,͟ ͟đ͟𝘢̣͟͟𝘰͟ ͟đ͟𝘶̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘰̛̉͟͟͟ ͟đ͟𝘢̂͟͟𝘶͟?͟”͟.͟.͟

͟𝘊͟𝘶̃͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘦́͟͟𝘮͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘨͟.͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘨͟.͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟,͟ ͟𝘝͟𝘒͟𝘚͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟đ͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘪̣͟͟ ͟𝘏͟Đ͟𝘟͟𝘟͟ ͟𝘹͟.͟𝘶̛̉͟͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘵͟ ͟Đ͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘏͟𝘶̛̃͟͟͟𝘶͟ ͟𝘈͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟𝘶̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘢́͟͟𝘯͟ ͟1͟1͟-͟1͟2͟ ͟𝘯͟𝘢̆͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟.͟𝘶̀͟͟ ͟𝘷͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟“͟𝘨͟.͟𝘪͟.͟𝘦̂́͟͟͟.͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘨͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟”͟.͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘺͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪́͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̀͟͟𝘢͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰̛̣͟͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘹͟𝘶͟𝘰̂́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘰͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘏͟𝘰͟𝘢͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘦̣͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘰́͟͟𝘪͟:͟ ͟“͟𝘋͟𝘶̀͟͟ ͟𝘴͟𝘢͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘶̃͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘮͟.͟𝘢̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘳͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟.͟ ͟𝘟͟𝘪͟𝘯͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̀͟͟𝘢͟ ͟𝘩͟𝘢̃͟͟𝘺͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘢̉͟͟𝘮͟ ͟𝘣͟𝘰̛́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘰̂̃͟͟͟𝘪͟ ͟đ͟.͟𝘢͟𝘶͟ ͟𝘮͟𝘢̀͟͟ ͟𝘨͟.͟𝘪͟𝘢̉͟͟𝘮͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘦̣͟͟ ͟𝘩͟.͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘢̣̂͟͟͟𝘶͟ ͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟.͟ ͟𝘛͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘪͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘢̣̂͟͟͟𝘶͟ ͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘶̃͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘩͟.͟𝘰̂́͟͟͟𝘪͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘭͟𝘢̆́͟͟͟𝘮͟”͟.͟

͟𝘎͟𝘪͟𝘰̛̀͟͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘪̣͟͟ ͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟,͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘭͟𝘢̃͟͟𝘰͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘰̉͟͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘰́͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘭͟𝘦̃͟͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘣͟𝘢̆͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘨͟𝘩͟𝘦̂́͟͟͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘰͟𝘢̀͟͟𝘪͟ ͟𝘩͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘭͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘰̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘹͟.͟𝘶̛̉͟͟͟.͟ ͟“͟𝘛͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘶̛͟͟𝘰̛̉͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘶͟𝘰̣̂͟͟͟𝘤͟ ͟đ͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘮͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘰̂̉͟͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘢̂̃͟͟͟𝘮͟ ͟𝘭͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘰̀͟͟𝘯͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘰̂̉͟͟͟ ͟𝘩͟𝘰̛͟͟𝘯͟…͟”͟,͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘣͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟đ͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟𝘢̂͟͟𝘶͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶͟𝘺͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟ ͟𝘣͟𝘢̆̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘰̣͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘦̣͟͟𝘯͟ ͟𝘶̛́͟͟͟,͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢̆̉͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘮͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘦̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘮͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘢̉͟͟𝘮͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘹͟𝘶͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟.͟
͟

͟𝘛͟𝘩͟𝘦͟𝘰͟ ͟𝘭͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘬͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟,͟ ͟𝘥͟𝘰͟ ͟𝘩͟𝘰͟𝘢̀͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘢̉͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘰́͟͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘢̆͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘮͟𝘦̣͟͟ ͟𝘏͟𝘰͟𝘢͟ ͟𝘤͟𝘶̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘣͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘣͟𝘦̀͟͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘢́͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘦̉͟͟ ͟𝘮͟.͟𝘢͟ ͟𝘵͟.͟𝘶́͟͟.͟𝘺͟ ͟𝘳͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘳͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟𝘰͟ ͟𝘷͟𝘰̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟.͟𝘶̀͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̣̂͟͟͟.͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘶̛̀͟͟͟ ͟𝘩͟𝘰̛͟͟𝘯͟ ͟1͟0͟ ͟𝘯͟𝘢̆͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘤͟.͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘩͟𝘢͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪̣͟͟ ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘏͟𝘰͟𝘢͟ ͟𝘣͟𝘰̛͟͟ ͟𝘷͟𝘰̛͟͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘰̂́͟͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶́͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘮͟𝘢̉͟͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘶̣͟͟ ͟𝘩͟𝘰̂̀͟͟͟ ͟𝘰̛̉͟͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘹͟𝘢͟,͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢́͟͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘦͟𝘮͟ ͟𝘷͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘴͟𝘰̂́͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘰͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘢̆͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̀͟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘢͟ ͟đ͟𝘦̂́͟͟͟𝘯͟ ͟3͟ ͟𝘮͟2͟.͟

͟𝘕͟𝘩͟𝘶̛̃͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘢̀͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘰̀͟͟𝘯͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̉͟͟𝘦͟,͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘥͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘢́͟͟𝘤͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘶͟ ͟𝘭͟.͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘢̆́͟͟͟𝘱͟ ͟𝘯͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̣̆͟͟͟𝘵͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘦̂́͟͟͟ ͟𝘭͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘶͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟đ͟𝘢̆́͟͟͟𝘱͟ ͟đ͟𝘰̂̉͟͟͟𝘪͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘢̀͟͟𝘺͟.͟ ͟𝘕͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘮͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘯͟𝘢̆͟͟𝘮͟ ͟𝘯͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟đ͟𝘰̂̉͟͟͟ ͟𝘣͟.͟𝘦̣̂͟͟͟𝘯͟𝘩͟,͟ ͟𝘏͟𝘰͟𝘢͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̉͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘮͟𝘶̛͟͟𝘰̛́͟͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘬͟.͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟.͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘶͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘦͟𝘮͟.͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘮͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟đ͟𝘶̛́͟͟͟𝘢͟ ͟𝘣͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘳͟𝘶̉͟͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘶̣͟͟𝘤͟ ͟𝘷͟𝘶̣͟͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢́͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘢̀͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘦̂͟͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟.͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘩͟𝘰̛͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘰́͟͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘹͟𝘪͟𝘯͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢͟ ͟đ͟𝘰́͟͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟.͟ ͟𝘊͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘢͟ ͟𝘥͟𝘶̛͟͟ ͟𝘥͟𝘢̉͟͟ ͟đ͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘤͟ ͟đ͟𝘰̂̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘯͟𝘢̀͟͟𝘰͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘪̀͟͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̉͟͟𝘪͟ ͟𝘣͟.͟𝘰̉͟͟ ͟𝘮͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘰͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘷͟.͟𝘶̣͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘢͟𝘪͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘦̂͟͟𝘯͟.͟

͟“͟𝘒͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟đ͟.͟𝘢́͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟.͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘶͟,͟ ͟𝘵͟𝘰̂͟͟𝘪͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̉͟͟𝘪͟ ͟đ͟𝘪͟ ͟𝘷͟𝘢͟𝘺͟ ͟𝘨͟𝘰́͟͟𝘱͟ ͟𝘵͟𝘶̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘪́͟͟𝘵͟ ͟𝘮͟𝘰̣̂͟͟͟𝘵͟.͟ ͟𝘛͟𝘩͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘤͟𝘢̆͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̀͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘰̉͟͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟𝘦̂̉͟͟͟ ͟𝘷͟𝘶̛̀͟͟͟𝘢͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘲͟.͟𝘶͟𝘢͟𝘯͟ ͟𝘵͟.͟𝘢̀͟͟𝘪͟,͟ ͟đ͟𝘪̣͟͟𝘢͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘶̛͟͟𝘰̛͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̉͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘮͟𝘶̛͟͟𝘰̛̣͟͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘶̣͟͟ ͟𝘴͟𝘰̛̉͟͟͟ ͟𝘥͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘰̀͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘭͟𝘢̀͟͟𝘮͟ ͟𝘯͟𝘰̛͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘢́͟͟𝘶͟ ͟𝘯͟𝘢̆̀͟͟͟𝘮͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘪̉͟͟.͟ ͟𝘛͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟.͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘱͟ ͟𝘯͟𝘰́͟͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢́͟͟…͟”͟,͟ ͟𝘭͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟đ͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘵͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘶̛̀͟͟͟ ͟đ͟𝘢̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘹͟.͟𝘶̛̉͟͟͟,͟ ͟𝘣͟𝘢̀͟͟ ͟𝘭͟𝘢̃͟͟𝘰͟ ͟𝘬͟𝘩͟.͟𝘰́͟͟𝘤͟.͟ ͟𝘟͟𝘶͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘲͟𝘶͟𝘢͟𝘯͟𝘩͟,͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘢́͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘮͟𝘢̆́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘤͟𝘶̃͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟đ͟.͟𝘰̉͟͟ ͟𝘩͟.͟𝘰͟𝘦͟.͟

͟𝘕͟𝘨͟𝘢̀͟͟𝘺͟ ͟2͟4͟/͟3͟,͟ ͟𝘏͟Đ͟𝘟͟𝘟͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘳͟𝘢̆̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘷͟.͟𝘪͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘶̉͟͟𝘢͟ ͟Đ͟𝘢̣̆͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘏͟𝘶̛̃͟͟͟𝘶͟ ͟𝘈͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘳͟𝘢̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘨͟.͟𝘶͟𝘺͟ ͟𝘩͟.͟𝘪͟𝘦̂̉͟͟͟𝘮͟,͟ ͟𝘨͟.͟𝘢̂͟͟𝘺͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̣̂͟͟͟𝘶͟ ͟𝘲͟.͟𝘶͟𝘢̉͟͟ ͟đ͟.͟𝘢̣̆͟͟͟𝘤͟ ͟𝘣͟.͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘨͟𝘩͟𝘪͟.͟𝘦̂͟͟𝘮͟ ͟𝘵͟𝘳͟.͟𝘰̣͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘨͟.͟𝘢̂͟͟𝘺͟ ͟𝘩͟.͟𝘰͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘮͟.͟𝘢͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘥͟𝘶̛͟͟ ͟𝘭͟𝘶͟𝘢̣̂͟͟͟𝘯͟.͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘺͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘯͟𝘩͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢̂͟͟𝘯͟ ͟𝘵͟𝘰̂́͟͟͟𝘵͟,͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘣͟.͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘮͟𝘰̣̂͟͟͟𝘵͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘢͟ ͟đ͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟.͟𝘢̂͟͟𝘯͟,͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘪́͟͟𝘢͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘪͟ ͟𝘤͟𝘶̃͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘮͟𝘰̣̂͟͟͟𝘵͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘢̂̀͟͟͟𝘯͟ ͟𝘭͟.͟𝘰̂̃͟͟͟𝘪͟ ͟𝘷͟𝘪̀͟͟ ͟đ͟𝘪͟𝘦̂̀͟͟͟𝘶͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂̉͟͟͟𝘯͟ ͟𝘹͟𝘦͟ ͟𝘬͟𝘩͟𝘰̂͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘰́͟͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘢̂́͟͟͟𝘺͟ ͟𝘱͟𝘩͟𝘦́͟͟𝘱͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘢͟ ͟𝘵͟𝘩͟𝘪͟𝘦̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘹͟𝘪͟𝘯͟ ͟𝘨͟.͟𝘪͟𝘢̉͟͟𝘮͟ ͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘣͟.͟𝘪̣͟͟ ͟𝘤͟.͟𝘢́͟͟𝘰͟…͟ ͟𝘯͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘛͟𝘈͟𝘕͟𝘋͟ ͟𝘛͟𝘗͟ ͟𝘏͟𝘊͟𝘔͟ ͟đ͟𝘢̃͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘶͟𝘺͟𝘦̂͟͟𝘯͟ ͟𝘱͟𝘩͟.͟𝘢̣͟͟𝘵͟ ͟𝘛͟𝘶͟𝘢̂́͟͟͟𝘯͟ ͟𝘮͟.͟𝘶̛́͟͟͟𝘤͟ ͟𝘢́͟͟.͟𝘯͟ ͟8͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̆͟͟𝘮͟ ͟𝘷͟𝘦̂̀͟͟͟ ͟𝘵͟.͟𝘰̣̂͟͟͟𝘪͟ ͟“͟𝘨͟.͟𝘪͟.͟𝘦̂́͟͟͟𝘵͟ ͟𝘯͟𝘨͟.͟𝘶̛͟͟.͟𝘰̛̀͟͟͟𝘪͟”͟ ͟𝘷͟𝘢̀͟͟ ͟𝘣͟.͟𝘰̂̀͟͟͟𝘪͟ ͟𝘵͟𝘩͟.͟𝘶̛͟͟𝘰̛̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟7͟5͟ ͟𝘵͟𝘳͟𝘪͟𝘦̣̂͟͟͟𝘶͟ ͟đ͟𝘰̂̀͟͟͟𝘯͟𝘨͟ ͟𝘤͟𝘩͟𝘰͟ ͟𝘨͟𝘪͟𝘢͟ ͟đ͟𝘪̀͟͟𝘯͟𝘩͟ ͟𝘯͟.͟𝘢̣͟͟.͟𝘯͟ ͟𝘯͟𝘩͟.͟𝘢̂͟͟𝘯͟.͟

Nguồn: https://tharaye.com/post/649/?

Post Views: 540

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.