CN. Th8 14th, 2022

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼é̼ ̼t̼a̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼…̼

̼K̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼í̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼
T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼â̼u̼

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼

đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼b̼ồ̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼N̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ V̼ừ̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼é̼t̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.

Ch̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ỷ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼

s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ã̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ổ̼.̼

C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼. “̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼

c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼P̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼

đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼u̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼%̼.̼
B̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼.̼

̼P̼h̼í̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼

“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼:̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼g̼â̼u̼ ̼g̼â̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼

m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ã̼ ̼c̼h̼ã̼.
C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼H̼ễ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼

x̼á̼m̼.̼ “̼N̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ú̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ử̼ ̼n̼h̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼!̼”̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼í̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:
̼”̼A̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼

c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼g̼a̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼a̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼k̼i̼e̼u̼-̼k̼y̼-̼q̼u̼a̼i̼-̼1̼3̼8̼3̼3̼3̼8̼8̼0̼9̼.̼h̼t̼m̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.