T3. Th8 16th, 2022

N̼g̼à̼y̼ ̼20/3 ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼O̼h̼ ̼I̼n̼ ̼H̼y̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼H̼à̼n̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼

C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼J̼i̼n̼ ̼H̼e̼e̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼4̼0̼%̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 1

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼O̼h̼ ̼I̼n̼ ̼H̼y̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼O̼h̼ ̼I̼n̼ ̼H̼y̼e̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼L̼H̼P̼ ̼P̼u̼s̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼O̼h̼ ̼I̼n̼ ̼H̼y̼e̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼”̼r̼ừ̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼O̼h̼ ̼I̼n̼ ̼H̼y̼e̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼H̼à̼n̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 2

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼S̼u̼l̼l̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼à̼n̼.̼ ̼

S̼u̼l̼l̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 3

S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼l̼l̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼G̼o̼o̼ ̼H̼a̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼G̼o̼o̼ ̼H̼a̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

G̼o̼o̼ ̼H̼a̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼G̼o̼o̼ ̼H̼a̼r̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 4

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼J̼e̼o̼n̼ ̼M̼i̼ ̼S̼e̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼J̼e̼o̼n̼j̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼–̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼J̼e̼o̼n̼ ̼M̼i̼ ̼S̼e̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼n̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 5

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼h̼i̼n̼e̼e̼,̼ ̼J̼o̼n̼g̼ ̼H̼y̼u̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼7̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 6

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼ ̼Y̼e̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼V̼ư̼ờ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ă̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼ ̼Y̼e̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼J̼a̼n̼g̼ ̼J̼a̼ ̼Y̼e̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 7

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼o̼i̼ ̼J̼i̼n̼ ̼S̼i̼l̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼.̼ ̼

B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼o̼i̼ ̼J̼i̼n̼ ̼S̼i̼l̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼o̼i̼ ̼J̼i̼n̼ ̼Y̼o̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼.̼

Sao Hàn tự tử vì quá áp lực: Người bị tẩy chay vì một chiếc váy, kẻ phải làm công cụ tình dục - 8

N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼e̼e̼ ̼E̼u̼n̼ ̼J̼o̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ờ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼T̼a̼e̼g̼u̼k̼g̼i̼)̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼h̼e̼ ̼S̼c̼a̼r̼l̼e̼t̼ ̼L̼e̼t̼t̼e̼r̼)̼,̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼(̼L̼o̼v̼e̼r̼’̼s̼ ̼C̼o̼n̼c̼e̼r̼t̼o̼)̼,̼ ̼C̼h̼i̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼(̼P̼h̼o̼e̼n̼i̼x̼)̼.̼.̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼L̼e̼e̼ ̼E̼u̼n̼ ̼J̼o̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼a̼n̼k̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼s̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼v̼i̼-̼q̼u̼a̼-̼a̼p̼-̼l̼u̼c̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼t̼a̼y̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼v̼i̼-̼m̼o̼t̼-̼c̼h̼i̼e̼c̼-̼v̼a̼y̼-̼k̼e̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼l̼a̼m̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼d̼u̼c̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼0̼1̼5̼9̼1̼0̼1̼8̼2̼2̼0̼5̼.̼h̼t̼m̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.