T3. Th8 16th, 2022

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼.̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼l̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼M̼y̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼)̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼

c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼u̼m̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼

n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼.Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼,̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼l̼ệ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼

n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼”̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼

n̼g̼à̼o̼.̼̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼r̼u̼i̼,̼ ̼k̼è̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼n̼á̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼.̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼

m̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.