T3. Th8 16th, 2022

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼6̼/̼2̼0̼0̼0̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼;̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼1̼.̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼s̼q̼l̼q̼1̼.̼e̼d̼u̼.̼v̼n̼)̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼/̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼(̼T̼T̼X̼V̼N̼/̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼+̼)̼

̼V̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼b̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼B̼5̼0̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼B̼9̼9̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼.̼K̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼5̼ ̼(̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼5̼ ̼(̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼V̼.̼M̼,̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼L̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼(̼T̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼5̼0̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼9̼9̼1̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.