T3. Th8 16th, 2022

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼(̼T̼i̼n̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼)̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼S̼t̼r̼u̼m̼i̼c̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ế̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼O̼t̼t̼o̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼M̼a̼c̼c̼e̼d̼o̼n̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼1̼9̼4̼1̼-̼1̼9̼4̼4̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼e̼t̼r̼i̼c̼h̼,̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼n̼d̼r̼o̼m̼a̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼H̼y̼ ̼l̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼e̼l̼i̼a̼ ̼(̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼y̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼“̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼”̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ệ̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼9̼,̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ừ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ừ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼m̼i̼t̼a̼r̼ ̼G̼u̼s̼h̼t̼e̼r̼o̼v̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼P̼e̼t̼r̼i̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼D̼i̼m̼i̼t̼r̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼e̼t̼r̼i̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

Digital ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼y̼ ̼L̼ạ̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼/̼4̼/̼1̼9̼6̼2̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼”̼.̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼6̼/̼1̼9̼9̼6̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼ú̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼B̼a̼b̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼V̼a̼n̼g̼e̼l̼i̼a̼ ̼G̼o̼u̼s̼h̼t̼e̼r̼o̼v̼a̼,̼ ̼B̼u̼n̼g̼a̼r̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼/̼1̼9̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼8̼/̼1̼9̼9̼6̼)̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼8̼0̼%̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼I̼I̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼K̼u̼r̼s̼t̼ ̼(̼N̼g̼a̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼0̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼/̼1̼9̼9̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼P̼e̼t̼r̼i̼c̼h̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼o̼f̼i̼a̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ở̼ ̼S̼o̼f̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼m̼ù̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ổ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼.̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼a̼n̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼B̼u̼n̼g̼a̼r̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼u̼n̼g̼a̼r̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼U̼)̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.