T5. Th8 18th, 2022

“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼G̼S̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ê̼.̼.̼.̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼n̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼”̼.̼

M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼M̼C̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼”̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼.̼a̼c̼.̼e̼.̼.̼b̼o̼o̼.̼k̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼N̼a̼m̼ ̼”̼M̼C̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼.̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

Quyền Linh & Gia Đình - YouTube

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼”̼Ủ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼i̼?̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.