T3. Th8 16th, 2022

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼”̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Trước đó

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼nay,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼l̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼A̼T̼G̼T̼Q̼G̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼Q̼G̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼T̼N̼G̼T̼.̼ ̼P̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼3̼1̼2̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Trước đó

T̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼B̼r̼e̼i̼t̼s̼c̼h̼e̼i̼d̼p̼l̼a̼t̼z̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼P̼A̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼A̼f̼g̼h̼a̼n̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼a̼i̼s̼e̼r̼ ̼W̼i̼l̼h̼e̼l̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼r̼e̼i̼t̼s̼c̼h̼e̼i̼d̼p̼l̼a̼t̼z̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼é̼p̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼k̼a̼s̼z̼ ̼W̼a̼s̼i̼k̼ ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼A̼r̼i̼e̼l̼ ̼Z̼u̼r̼a̼w̼s̼k̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼B̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼H̼a̼i̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼u̼r̼a̼w̼s̼k̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼B̼e̼r̼l̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.